กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
Government Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
 
 
แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว2550  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว2549 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
 
 

 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ย. 2559)    อ่าน 549  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.โพกรวม หน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ E-biding (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.คอทราย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
   
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมแท่นตัดไฟเบอร์ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เต้นท์) โครงการจิตอาสาฯ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอดบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการฝึกอบรมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม กิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ประจำวันจันทร์ที่ 20 สิง [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางน้ำเชี่ยว การปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุง๓ูมิทัศน์ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกระบือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
 
 
 
 

สบุ่สมุนไพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คอทราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  สถานที่ท่องเทียว
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2559