หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
การติดต่อกับอำเภอบ้านกรวดมีเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่

ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3029 บ้านโนนเจริญ - พาชี ต่อกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2075 บ้านพาชี - บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

ถนน รพช. สาย บร 2055 บ้านเก็ม - บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร สำหรับการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน มีเส้นทางสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้าน ซึ่งถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
ถนนภายในหมู่บ้าน

ถนนสายหลักยาวประมาณ 28 กิโลเมตร 140 เมตร

ถนนสายรองยาวประมาณ 17 กิโลเมตร 280 เมตร

ทางแยก จำนวน 90 แห่ง

ถนนลาดยางรวม 11 สายทางความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร

ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานทางหลวงรวม 13 สายทาง

ถนนคอนกรีตรวม 25 สายทางความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานทางหลวงรวม 5 สายทาง
 

ทรัพยากรดินมีลักษณะร่วน และเหนียวปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก

ทรัพยากรน้ำ มีระบบชลประทาน 3 สาย แหล่งน้ำสาธารณะ 6 แห่ง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
บึงวังกะจับ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 2,200เมตร ลึก4 เมตร พื้นที่ประมาณ 82.5 ไร่
 
บึงคอทราย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 1,500เมตร ลึก4 เมตร พื้นที่ประมาณ 45 ไร่
 
บึงรางชะโด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 1,000เมตร ลึก3 เมตร พื้นที่ประมาณ 15 ไร่
 
บึงลำผักชี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 60เมตร ยาว 1,500เมตร ลึก3 เมตร พื้นที่ประมาณ 13 ไร่
 
บ่อหนองบัว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 150เมตร ลึก6 เมตร พื้นที่ประมาณ 3.5 ไร่
 
คลองทิ้งน้ำสายหนองบัว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 4,500เมตร ลึก3 เมตร พื้นที่ประมาณ 84.37 ไร่
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 100 แห่ง