หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 

ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง
 
 

ปั้มน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน 3 ร้าน

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 31 ร้าน
 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 6 กลุ่ม
  (หมู่บ้านละ 1 กลุ่ม)      

กลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 4 จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มสมุนไพรชาววัง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม