ท่านต้องการให้ อบต.คอทราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
10.53%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
5.26%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
26.32%
การบริการประชาชน ( 5 )
26.32%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
15.79%
สถานที่ท่องเทียว ( 3 )
15.79%